Как привести кота в Польшу/Jak przywieźć kota do Polski

Zwierzę podróżujące z właścicielem lub osobą upoważnioną przez właściciela musi posiadać (Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Dz.Urz.UE. L 178 z 28.6.2013, str. 1)):

  • Indywidualne oznakowanie

Od 3 lipca 2011 r. chip jest jedyną dopuszczoną metodą znakowania psów, kotów i fretek. Ważne jest aby data oznakowania zwierzęcia (wszczepienia transpondera) była wcześniejsza niż data szczepienia przeciwko wściekliźnie – w przeciwnym razie szczepienie zostanie uznane za nieważne.

  • Ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie
  • Dokument identyfikacyjny (Świadectwo zdrowia) – zgodne z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 577/2013 (Dz.Urz. UE. L 178 z 28.6.2013, str. 109 ze zm. ), aktualnie zostało zmienione przez Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 561/2016 (Dz.Urz. UE. L 96 z 12.4.2016, str. 26).

Świadectwo zdrowia w wersji polsko-angielskiej oraz wymagania dla świadectwa dostępne są nastronie internetowej.

Do świadectwa zdrowia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające oznakowanie i szczepienie zwierzęcia. Badanie miareczkowania przeciwciał przeciwko wirusowi wścieklizny nie jest wymagane, jeśli kraj pochodzenie kota znajduje się na liście w załączniku do Rozporządzenia (UE) 577/2013. Profilaktyka przeciw pasożytnicza jest zalecana, ale nie jest wymagana. Jedynym wymaganym szczepieniem jest szczepienie przeciwko wściekliźnie, jednak proszę pamiętać, że szczepienie zwierzęcia przeciwko innym chorobom zmniejsza ryzyko zachorowania.

Polska nie zezwala na przywóz psów, kotów i fretek poniżej 3-go miesiąca życia.

Jeżeli zwierzę będzie podróżować z osobą upoważnioną- upoważnienie od właściciela musi mieć charakter pisemny. Dokument powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące zwierzęcia, jego właściciela i osoby upoważnionej, pozwalające na identyfikację zarówno zwierzęcia jak i osoby odpowiedzialnej za zwierzę podczas podróży.

Zwierzęta towarzyszące mogą być wprowadzane na terytorium UE wyłącznie przez przejścia graniczne, na którym właściwy organ dokonuje kontroli zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (link).

Kontrola odbywa się na przejściu granicznym gdzie przekraczana jest granica Unii Europejskiej i tam weryfikowane jest spełnienie wymagań UE. Kontrola odbywa się na pierwszym przejściu granicznym kraju trzeciego z UE- w przypadku przesiadki – transferu- na lotnisku- bez opuszczania strefy wolnocłowej- kontrola odbywa się w kraju docelowym- czyli faktycznym kraju wjazdu do UE. Właściciel zwierzęcia lub osoba upoważniona jest zobowiązana do poinformowania właściwego organu obecnego w punkcie wjazdu podróżnych (w Polsce Służba Celna) o przemieszczaniu danego zwierzęcia oraz umożliwia poddanie go kontrolom. Dodatkowo niezbędne może okazać spełnienie odrębnych przepisów przywozowych, wynikających np. z przepisów prawa celnego, zapisów Konwencji Waszyngtońskiej (gatunki CITES) lub przepisów linii lotniczych.

_________________

Wszelkie informacje odnośnie podróży ze zwierzętami dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Informacje (ogólne) dotyczące podróży zwierząt dostępne są na stronach internetowych TU i TU.

Polecamy również korzystanie ze strony internetowej https://granica.gov.pl/, na której znajdują się informacje dotyczące przekraczania granicy.

Powyższe informacje dotyczą przemieszczania niekomercyjnego zwierząt domowych towarzyszących właścicielowi, przemieszczanych w ilości do pięciu sztuk. W przypadku przywozu zwierząt domowych w celach handlowych, w ilości powyżej pięciu sztuk lub w przypadku zwierząt podróżujących bez właściciela – samodzielnie, jako przesyłka, wymagania przywozowe są nieco inne.